Filosofie MŠ

Vítáme Vás v barevném světě naší Duhové školy. Stejně, jako jsou pestré barvy duhy, vytváříme i my v naší školce pro děti pestré prostředí. Od školního roku 2021/2022 máme celkem 8 tříd, přičemž 3 třídy jsou zřízeny podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jedná se o třídy se sníženým počtem dětí, individuálním přístupem ke speciálním vzdělávacím potřebám dětí, s výukou doplněnou o speciální pedagogickou péči. Jedna z běžných tříd pracuje podle Montessori pedagogiky. Je plně vybavena potřebnými pomůckami a naplňuje standardy pro Montessori třídy. O všechny děti se ve školce starají zkušení pedagogové, speciální pedagogové a asistenti pedagoga.

Už od malička u všech našich dětí rozvíjíme dovednosti, které jsou důležité pro úspěšný vstup do školy, jako je samostatnost a sebeobsluha, řečové dovednosti, grafomotorika, čtenářská, matematická či přírodovědná gramotnost. Při vzdělávání dětí proto uplatňujeme individuální přístup, snažíme se, aby děti co nejvíce vše samy poznávaly, využíváme muzikoterapii, dopravní a technickou výchovu. Důraz klademe na kvalitní logopedickou prevenci. I v běžných a speciálních třídách používáme prvky Montessori pedagogiky.

Děti co nejvíce vedeme ke zdravému životnímu stylu. Proto je podporujeme v přirozeném pohybu jak na naší zahradě a dopravním hřišti, tak ve třídách. Děti se rovněž zapojují do přípravy svačin. Když si svačinu samy připraví, hned jim více chutná.

Škola však není jen samé učení, ale také zábava. Organizujeme nejrůznější výlety a kulturní akce, výlety do přírody, lyžařský a plavecký výcvik a v průběhu celého roku můžou děti navštěvovat řadu zájmových aktivit. Víme, jak důležití jsou pro děti jejich rodiče. Snažíme se je proto do dění ve školce co nejvíce zapojit, například prostřednictvím společných tvořivých dílen, sportovních akcí, besídek či Spolku rodičů DUHOVKA.historie mš

Mateřská škola Ostrava – Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace je největší mateřskou školou v Ostravě, nachází se na nejmladším sídlišti města Ostravy. Mateřská škola je umístěna v typizované budově, mezi panelovými domy. Na ni bezprostředně navazuje zdravotní středisko, spolu s lékárnou. Mateřská škola byla zkolaudovaná 9. prosince 1992 a pro přijetí dětí připravena 1. února 1993. Po dlouhém očekávání byla otevřena osmitřídní mateřská škola pro 216 dětí.

Nedaleko mateřské školy se nachází rozsáhlý přírodní prostor Bělský Les poskytující pohybové aktivity a volnost s rozvíjením ve všech oblastech.

Pro velký počet dětí s vadami řeči, bylo nutné ve školním roce 2000/2001 zřídit na místo jedné běžné třídy, dvě speciální logopedické třídy, které byly ve školním roce 2010/2011 rozšířeny o další dvě třídy pro děti s vadami řeči a vadami kombinovanými. V současné době do mateřské školy dochází 162 dětí zařazených do čtyř běžných tříd, jedné třídy s Montessori pedagogikou a třech speciálních logopedických tříd. Z celkového počtu 162 dětí je 45 zdravotně postižených (děti s mentálním a tělesným postižením, narušenou komunikační schopností, se sluchovým postižením, poruchami pozornosti a vnímání a děti postižené poruchou autistického spektra).

Dnem 1. 1. 2003 byla mateřská škola zřízena jako příspěvková organizace. Zřizovatelem mateřské školy je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava – Jih. Hlavní činností mateřské školy dle zřizovací listiny je zabezpečování předškolní výchovy, kterou se rozumí zabezpečení uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoj jeho osobnosti. Toto probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení. Mateřská škola provozuje školní jídelnu. 

školní vzdělávací program

Filozofie mateřské školy se opírá o symboliku DUHY, která je známá svou pestrostí a jedinečností. Barvy DUHY ve své dokonalosti navazují jedna na druhou a tvoří nádherné barevné spektrum, které nepřestaneme nikdy obdivovat. V duze vidíme sluneční světlo rozložené na jednotlivé barevné složky jako vidíme jednotlivé krůčky dětí, jimiž se přibližují k vytyčeným cílům.

Duha je výjimečný a jedinečný úkaz, který dokáže uchvátit a očarovat.

Každé dítě je výjimečné a jedinečné a stále nás dokáže překvapovat.

Tak jako barevná DUHA je chápán dětský svět plný barev, radosti, fantazie, nespoutanosti a nekonečných představ. Jednotlivé barvy vyjadřují množství podnětů, které dítě v mateřské škole získává. Chceme smysluplným učením s reálným podkladem děti inspirovat, radit jim a pomáhat pochopit, co se vlastně učí a proč. Ať jsou otevřené a vidí svět v souvislostech, přirozeně si vytváří vlastní názor, spolupracují a nebojí se chyb. Umí řešit konflikty, různé překážky a jsou empatické a solidární se slabšími. 

Chceme, aby každý den strávený v mateřské škole byl „barevný“, plný radosti, spokojenosti, nových zážitků, zodpovězených otázek a nových přátelství. 

Chceme, aby se mateřská škola stala dobrým průvodcem pro všechny děti na jejich pomyslné duhové cestě.

Motto: „Úspěšný start do života“.


Obsah vzdělávacího programu

Vzdělávací program „DUHOVÁ ŠKOLKA“ je sestaven ze čtyř hlavních a dalších rozšiřujících oblastí. Tyto oblasti zahrnují oblast mezilidských vztahů, oblast environmentální výchovy, oblast společenskou, oblast dětského světa fantazie. Oblasti se vzájemně prolínají a doplňují a jejich vzdělávací obsah je konkretizován a rozpracován do pěti integrovaných bloků. Tyto integrované bloky a oblasti jsou závazným podkladem pro zpracování třídních vzdělávacích programů -  tematických celků. Tematický obsah vychází ze života dítěte. Je pro něj smysluplný, zajímavý a užitečný. Realizace integrovaných bloků a témat poskytuje dítěti širokou škálu různých aktivit a nabízí mu hluboký prožitek. Dítě tak získává komplexní zkušenost, která je pro něj prakticky využitelná. Časový plán je variabilní, respektuje potřeby a zájmy dětí. Integrované bloky svým obsahem na sebe vzájemně navazují, doplňují se, prohlubují a prolínají se plynule jeden do druhého. Projekt je dále rozšířen o další specificky zaměřené oblasti rozvoje dovedností dětí předškolního věku (dovednostní gramotnosti - čtenářská, matematická, sociální a přírodovědná, technická) a preventivní aktivity (logopedická prevence, primární prevence patologických jevů, dopravní výchova a zdravý životní styl) prolínající v průběhu naplňování cíle školního vzdělávacího programu. Celý program je založen na aktivním přístupu dítěte.

Realizace integrovaných bloků v Montessori třídě probíhá v souladu s principy, postupy a metodami Montessori pedagogiky a tomu odpovídá i vzdělávací nabídka.


Formy a metody práce

Vzdělávací program „DUHOVÁ ŠKOLKA“ nabízí vhodné vzdělávací prostředí, pro dítě podnětné, zajímavé a obsahově bohaté, které citlivě a cíleně rozvíjí všechny oblasti dětské osobnosti. V tomto prostředí se dítě cítí jistě, bezpečně, radostně a spokojeně.

Vzdělávání v mateřské škole je důsledně vázáno k individuálně různým potřebám a možnostem jednotlivých dětí, včetně speciálních vzdělávacích potřeb.

Vzdělávání dětí je založeno na přímých zážitcích, podporujících dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcujících radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti. V dostatečné míře je uplatňována spolupráce dětí při vzájemném řešení společných problémů a situací, vyváženost spontánních aktivit, řízených, relaxačních a odpočinkových činností.

Spontánní a řízené aktivity jsou vzájemně provázané a vyvážené. Činnosti jsou prováděny v menších skupinkách, frontálně a individuálně a jsou založeny na aktivní účasti dítěte.

Vždy vycházíme z dětské volby, potřeby a zvídavosti, z touhy poznávat a objevovat.


Struktura školního vzdělávacího programu

Náš školní vzdělávací program je bohatý a pestrý, v naší mateřské škole máme takové podmínky, které umožňují mnoho činností a aktivit ze všech oblastí dětského života. Vycházíme z poznatku, že předškolní dítě aktivně vstřebává všechny podněty a vlivy vnějšího okolí a reaguje na ně různými činnostmi a aktivitou.

Naše mateřská škola podporuje všestranné a rovnoměrné rozvíjení dětských vědomostí, schopností a dovedností, s respektováním individuálních věkových, vývojových i zdravotních potřeb.


Hlavní oblasti školního vzdělávacího programu

oblast mezilidských vztahů - Já jsem já a kdo jsi ty?

oblast environmentální výchovy - Rok v přírodě  

oblast společenského prostředí - Věci kolem nás

fantazie, představivost a myšlení - Svět plný fantazie

Čtyři hlavní tematické oblasti vycházejí ze zaměření ŠVP na vedení dětí k trvale udržitelnému životu. 


Rozšiřující oblasti školního vzdělávacího programu


Integrované bloky


Hlavní i rozšiřující oblasti motivačního programu jsou ve třídních vzdělávacích programech dále rozpracovány a nejsou časově vymezeny. Jejich délka a zařazení do programu je dána aktuálními potřebami a situací ve třídě. 

Integrované bloky jsou konkretizovány v třídních programech a dělí se na tematické celky, které jsou úzce cílené a velmi konkrétní.

Tematický program školy je zpracován jako dlouhodobý – tříletý.

Smysluplnost a praktičnost obsahové části vzdělávacího programu je pravidelně hodnocena a vede ke zkvalitňování vzdělávání (viz evaluační systém MŠ).

Školní vzdělávací program je otevřený, přístupný dodatkům i změnám, které vyplynou z konkrétních zkušeností při jeho realizaci.

Školní vzdělávací program je možno zapůjčit v kanceláři Mateřské školy.