PODPOŘENÉ PROJEKTY ROK 2021

malí přírodovědci

Cíl projektu:

Cílem je probudit zájem dětí po poznání, vědění a podporovat jejich zvídavost, nebát se experimentovat, umět obratně řešit technické problémy a tím rozvíjet polytechnickou a přírodovědeckou gramotnost.

Popis projektu:

Záměrem tohoto projektu je vyhledávat další nadané děti a nabídnout jim poznatky a příležitosti k bezprostřednímu pozorování životních cyklů hmyzu, ptáků, růstu a vývoje vegetace, zkoumání přírodních materiálů, využití inovativních metod vyučování a zajistit dostatek prostoru pro tělesný a rozumový rozvoj. Projekt poskytuje dětem rozšíření aktivit mateřské školy, podnítit jejich zájem o přírodu a formovat kladný vztah k životnímu prostředí.

Projekt bude realizován ve 4 klíčových oblastech:

- Vědci a badatelé (výzkum, pokusy, experimenty)

- Zahradní architekti (polytechnická oblast)

- Botanici a bylinkáři (přírodovědná oblast)

- Akce a exkurze (výjezdy za poznáním)


Časový harmonogram:

 • Vědci a badatelé (leden - březen 2021)

 • Zahradní architekti (duben - červen 2021)

 • Botanici a bylinkáři (duben - říjen 2021)

 • Akce a exkurze (duben - prosinec 2021)
Oblast podpory: Oblast vzdělávání a talentmanagementu

Výše finanční podpory: 100 000 Kč


hýbejme se s radostí

Cíl projektu:

Cílem tohoto projektu je zaujmout děti pro sport a pohybové aktivity obecně, a to zejména zprostředkováním nabídky nejrůznějších pohybových aktivit a tím přispět k jejich všestrannému rozvoji.


Popis projektu:

Naším záměrem v rámci tohoto projektu je naučit děti vnímat, že pohyb je nejen zdrojem zábavy, ale že je prospěšný také k tomu, aby byly zdravé a cítily se dobře. Zároveň je našim cílem děti nabídkou nejrůznějších tradičních i netradičních pohybových aktivit (např. discgolf, slacklining, bruslení, lakros apod.) motivovat k tomu, aby měly samy od sebe potřebu a chuť pohybové aktivity vyhledávat a tím přispět k prevenci obezity a různých civilizačních chorob.

Projekt se skládá ze čtyř aktivit, které budou realizovány v průběhu celého roku 2021: ROZHÝBEHJME SE! - odpoledne plné pohybových her, MALÍ VELCÍ SPORTOVCI - sportovní den na zahradě MŠ, POJĎME SE TREFIT - třídní turnaj v discgolfu, ZÁBAVA NA LEDĚ - společné bruslení s rodiči.


Časový harmonogram projektu:

 • ROZHÝBEJME SE! (březen - duben 2021)

 • MALÍ VELCÍ SPORTOVCI (květen - červen 2021)

 • POJĎME SE TREFIT (červen - září 2021)

 • ZÁBAVA NA LEDĚ (listopad 2021)


Oblast podpory: Oblast školství

Výše finanční podpory: 60 000 Kč.


PODPOŘENÉ PROJEKTY ROK 2020


PERSONÁLNÍ PODPORA, PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ A ROZVOJOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI V MŠ

PERSONÁLNÍ PODPORA, PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ A ROZVOJOVÉ AKTIVITY

PRO DĚTI V MŠ, F. FORMANA, reg.č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017601


FINANČNÍ PODPORA 4981.537,-Kč je spolufinancován Evropskou unií.

Cíl: Personální posílení o školního asistenta, profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím

sdílení zkušeností pedagogů různých škol, podpora extrakurikulárních aktivit formou

projektových dnů.


Doba realizace projektu: 1. 9. 2020 - 31. 8. 2022

nebezpečí číhá všude

„NEBEZPEČÍ ČÍHÁ VŠUDE“

Cíl projektu

Cílem projektu je přispět k zastavení nárůstu a snížení četnosti dětských úrazů.

Preventivní projekt je zaměřen na primární prevenci dětských úrazů, rizikové chování doma i venku, bezpečnou orientaci v dopravním prostředí a základy první pomoci.

Popis projektu

V průběhu roku se budeme snažit s ohledem na věk, dovednosti a schopnosti dětí získat jejich pozornost prostřednictvím zábavných volnočasových aktivit, které by jim měly pomoci zamyslet se nad problematikou zásad bezpečného chování, seznámit je s možnými riziky, naučit je rizika předvídat a vyhnout se jim.

Projekt je složen z pěti aktivit.

NEBEZPEČÍ ČÍHÁ VŠUDE - děti si vyzdobí svými trojrozměrnými výtvarnými díly svou galerii, která se nachází v koridoru MŠ. Práce dětí budou znázorňovat bezpečné a nebezpečné situace s poučením o prevenci.

KROK ZA KROKEM BEZPEČNĚ A STATEČNĚ - zábavné odpoledne plné aktivit, které prověří získané vědomosti. Děti spolu s rodiči budou na jednotlivých stanovištích plnit úkoly zaměřené na číhající rizika v životě dětí. Na dopravním hřišti za doprovodu strážníka městské policie si upevní pravidla pohybu na silnici a důležitost ochranných pomůcek.

MALOVANÉ ZNAČKY - malování dopravních značek na trička spolu s rodiči ve třídách MŠ

TANČÍCÍ ZNAČKY - zábavné odpoledne na dopravním hřišti plné soutěží, pohybu a tance, dopravních pohybových her a úkolů.

ABY SE NIC NESTALO - interaktivní naučný program zaměřený na prevenci úrazůČasový plán

Projekt je rozdělen do 5 částí s aktivní účastí všech dětí. Bude realizován v budově MŠ a na školní zahradě, na které se nachází i dopravní hřiště.

červen Galerie dětských prací - „Nebezpečí číhá všude“

září „Malované značky“ - malování dopravních značek na trička

září „Krok za krokem bezpečně a statečně“ - odpoledne plné aktivit, které prověří znalosti dětí z oblasti bezpečnosti

říjen „Tančící značky“ - zábavné program plný hudby a pohybu

listopad „Aby se nic nestalo“ - interaktivní naučný program zaměřený na prevenci úrazůVýše finanční podpory: 80 000,- KčDětský sportovní svět - zahrada všem

Cíl projektu

Cílem tohoto projektu je zvýšení kvality života obyvatel městského obvodu Ostrava - Jih, a to prostřednictvím vytvořeného volnočasového areálu s pískovišti, herními prvky a dopravním hřištěm, ....., které slouží k realizaci volnočasových aktivit dětí. Našim cílem je poskytnout dětem a jejich rodičům kvalitní a bezpečné zázemí pro plnohodnotné trávení volného času, přispět k harmonickému rozvoji celé osobnosti dětí a tím také přispět k prevenci sociálně-patologických jevů.

Záměr

Realizací projektu bude zpřístupněno veřejnosti dětské hřiště v prostorách školní zahrady mateřské školy. Projekt řeší otevření volnočasového sportovního areálu v době od května 2020 do října 2020. „Dětský sportovní svět - Zahrada všem“ nabízí rodičům více možností trávit plnohodnotně volný čas se svými dětmi. Rodiče mají možnost přístupu do areálu mateřské školy pouze s věkovou skupinou předškolních a mladších školních dětí. K zajištění bezpečného místa pro sportovní aktivity dětí je zřízena pracovní pozice správce hřiště, která zajišťuje dodržování návštěvního řádu. V současnosti děti mohly využívat několik velkoprostorových herních prvků s průlezkami, klouzačkami, balančními plochami, houpadly a bludišti, pískoviště, terasy se sportovními prvky a přírodní zahradu s dendrofony a edukačními tabulemi. Travnatá plocha vybízí ke spontánní pohybové činnosti a k míčovým hrám. Na vybudovaném dopravním hřišti děti mají možnost si vyzkoušet, jak se stát bezpečným účastníkem silničního provozu, spontánně vnímat a předvídat rizika reálného prostředí. Prostředky k realizaci projektu budou 100% využity na odměnu pro správce hřiště.


Výše finanční podpory: 43 000 ,- Kč

PODPOŘENÉ PROJEKTY ROK 2018/2019

PERSONÁLNÍ PODPORA A PROFESNÍ ROZVOJ

Projekt:

PERSONÁLNÍ PODPORA A PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ A ROZVOJOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI V MŠ OSTRAVA - DUBINA, F.FORMANA CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008891

FINANČNÍ PODPORA 766.680,-Kč je spolufinancován Evropskou unií.

Cíl: Personální posílení o školního asistenta, rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání a sdílení zkušeností pedagogů různých škol, využití ICT ve vzdělávání, podpora extrakurikulárních aktivit formou projektových dnů.

Zlo patří jen do pohádky

„ZLO PATŘÍ JEN DO POHÁDKY“

Cíl projektu

Cílem projektu je vytvoření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách, předcházet všem náznaků násilí a šikanování. Veškeré aktivity vedou k prevenci před rizikovými faktory chování a patologickými jevy.

Popis projektu

V průběhu roku zažijeme spolu s dětmi báječné pohádkové dovádění, při kterém se ocitneme v říši princezen, statečných rytířů, ježibab a jiných pohádkových bytostí. Zažijeme pohádky trochu jinak a dokážeme, že umíme soutěžit, čarovat i tancovat.

Projekt je složen ze sedmi aktivit.

POHÁDKOVÝ REJ se uskuteční v prostorech KD Akord Ostrava-Zábřeh za účasti dětí, rodičů a široké veřejnosti. GALERIE DETSKÝCH PRACÍ "Zlo patří jen do pohádky"- děti si vyzdobí svými trojrozměrnými výtvarnými díly z netradičního výtvarného materiálu svou galerii, která se nachází v koridoru MŠ. Akce podpoří spolupráci, hodnocení vlastní i práce ostatních. HRAJEME DIVADLO - estetické, tvůrčí a dramatické činnosti - hrajeme pohádky pro své kamarády a své blizké. PUTOVÁNÍ ZA POHÁDKOU - beseda s ilustrátorem dětských knih panem Adolfem Dudkem. LOUTKOVÉ DIVADLO - návštěva loutkového divadla Ostrava - děti společně s rodiči. POHÁDKOVÝ LES - zábavné soutěživé odpoledne. Děti budou putovat za různými dobrodružstvími (vysvobodíme princeznu, zachráníme dušIčky, nakrmíme draka, pomůžeme mravenečkům sbírat korálky., Popelce pomůžeme třídit...), v cíli najdou sladký pohádkový poklad. VESELÉ ODPOLEDNE S POHÁDKOU - v odpoledních hodinách děti spolu s rodiči vyrábějí plošné pohádkové postavičky, loutky, kulisy, karnevalové čepičky, maxiškrabošky a plní pohádkové úkoly.

Časový plán

Projekt je rozdělen do 7 částí s aktivní účastí všech dětí. Bude realizován v budově MŠ a na školní zahradě a v kulturním středisku AKORD.

březen Galerie dětských prací „Zlo patří jen do pohádky“

březen „Pohádkový rej“ pohádkové dovádění

červen „Hrajeme divadlo“ dramatizace

červen „Pohádkový les“ zábavné soutěžní odpoledne

září „Návštěva loutkového divadla“ - společná akce s rodiči

říjen „ Veselé odpoledne s pohádkou“ - tvůrčí dílny

Výše finanční podpory: 60 000,- Kč

MALÝ BADATEL

Programu na podporu vzdělávání a talent managementu v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy pro rok 2018 a 1. čtvrtletí 2019.


Název projektu: „MALÝ BADATEL“

"Každé dítě má nadání, pojďme ho společně objevit a rozvíjet."

Cíl projektu:

Cílem našeho projektu, je vzbudit v dětech touhou po poznání, vědění, podporovat zvědavost, radost sestrojit různé přístroje, experimentovat s nimi, umět účelně a obratně řešit technické problémy a tím rozvíjet technickou a přírodovědeckou gramotnost.

Časový plán a členění projektu na sekce:

duben 2018 Malý biolog

září 2018 Malý architekt

listopad 2018 Malý mechanik

leden 2019 Malý kosmonaut


Výše finanční podpory: 300 000,- Kč

DĚTSKÝ SPORTOVNÍ SVĚT- zAHRADA VŠEM

Název projektu: „Dětský sportovní svět - ZAHRADA VŠEM“

Cíl projektu

Cílem tohoto projektu je zvýšení kvality života obyvatel městského obvodu Ostrava - Jih, a to prostřednictvím vytvořeného volnočasového areálu s pískovišti, herními prvky a dopravním hřištěm, které slouží k realizaci volnočasových aktivit dětí. Našim cílem je poskytnout dětem a jejich rodičům kvalitní a bezpečné zázemí pro plnohodnotné trávení volného času, přispět k harmonickému rozvoji celé osobnosti dětí a tím také přispět k prevenci sociálně-patologických jevů.

Záměr

V provozní době mohou děti ve věku 3 - 10 let spolu s rodiči navštěvovat volnočasový areál a plně využívat herní prvky, pískoviště a dopravní hřiště. Dětský sportovní svět nabízí výborné podmínky pro naplňování volného času formou sportovních a zájmovách aktivit dětí a tím příspívá k jejich harmonickému psychickému a fyzickému vývoji. Děti zde mohou například zdokonalovat své koordinační dovednosti, učí se samostatnosti, získávají základní poznatky z oblasti dopravní výchovy, navazují sociální vztahy a učí se spolupracovat.


Výše finanční podpory: 45 000 ,- Kč

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Název projektu

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

(reg. číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015)

V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli stát se jednou z 336 škol zapojených do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání (NIDV). Projekt je spolufinancován EU ve výši 148 801 183,04 Kč.

Benefity pro naši školu

Díky projektu bezplatně získáme:

 • kurz pro vedení školy určený řediteli a jeho zástupci, který proběhne ve skupině 10 vybraných vedoucích pracovníků škol z kraje,

 • kurz základní přípravy zaměřený na praktické informace z oblasti inkluzivního vzdělávání,

 • vyhodnocování inkluzivních podmínek a procesů v naší škole,

 • podporu při nastavení služeb v rámci našeho školního poradenského pracoviště.

Zároveň se staneme součástí krajské sítě podpořených škol a školských zařízení, se kterými navážeme užší spolupráci prostřednictvím výměny zkušeností a příkladů dobré praxe, například formou odborných stáží.

Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání

V každém kraji vznikla při krajských pracovištích NIDV Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání, která poskytují konzultace a poradenství nejen školám a školským zařízením, ale i zájemcům z širší veřejnosti. Kontakty na centra podpory naleznete na tomto odkazu: www.nidv.cz/centra-kontakty

Informační semináře

V návaznosti na aktivity center podpory budou probíhat také informační semináře pro odbornou i laickou veřejnost. Jejich cílem je sdílet zkušenosti se zaváděním inkluzivního vzdělávání na konkrétních školách v kraji, rozšířit vhled do této problematiky i pro širokou rodičovskou veřejnost a diskutovat nad konkrétními problémy a tématy.

Více informací o projektu získáte na webových stránkách NIDV zde.

Individuální projekt systémový

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi se zaměřuje na zajištění podpory implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání (APIV), a to především prostřednictvím posílení osobnostních a profesních kompetencí pedagogických pracovníků potřebných z realizaci společného vzdělávání v předškolním, základním, středním a zájmovém a neformálním vzdělávání a dále realizací informační a osvětové kampaně zaměřené na školy, odbornou a širokou veřejnost. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), prioritní osa (PO) 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

PODPOŘENÉ PROJEKTY PRO ROK 2017/2018

ŘIDIČEM OD MALIČKA

Název projektu: „Řidičem od malička“

Cíl projektu:

Cílem projektu je bezpečně se orientovat v komplikovaném dopravním prostředí, snížit následky dopravních nehod dětí a ovlivnit jejich vědomé či nevědomé vnímání rizik.

Záměr a časový plán:

květen: interaktivní divadlo „Nafrněné značky“

květen: „Moje kolo“ – kontrola vybavení a stavu dětského dopravního prostředku.

květen: praktická jízda na dopravním hřišti – „Můj první řidičský průkaz“ -nácvik jízdy, respektování dopravních značek, bezpečné zastavení, reakce na smluvený signál, dodržování dopravních předpisů.

červen: výtvarná soutěž „Jak se správně chovat/nechovat na silnici“.

červen: didakticky zaměřené dopoledne „Naučme se společně, jak se chovat bezpečně“ – plnění úkolů, kvízů, soutěžení (Najdi, bezpečnou cestu domů, Poznej a přiřaď dopravní značku, Co je špatně na obrázku, Přiřaď správnou odpověď, Co by se stalo, kdyby, dopravní hádanky, …)

říjen: „Jede, jede mašinka“ – děti v jednotlivých třídách napíšou příběh s dopravní tématikou, příběh spolu s ilustrací dětí bude zdobit prostory galerie v MŠ.

listopad: pěvecká a recitační vystoupení s dopravní tematikou – pokračování literární a výtvarné činnosti, děti jednotlivých tříd si připraví vystoupení pro své kamarády a rodiče s dopravní tematikou

Výše finanční podpory: 20 000,- Kč

cesta za duhou

Programu na podporu volnočasových na území statutárního města Ostravy pro rok 2018.

Název projektu: „CESTA ZA DUHOU“

Cíl projektu

Každá cesta někde začíná. Cesta našich dětí vede za duhou. Je plná barev krásné okouzlující duhy a naznačuje nám cestu, kterou se chceme vydat ke společnému cíli. Barvy duhy nás vedou prožít s dětmi něco, co by jim přineslo radost, zdokonalilo jejich tvořivé schopnosti a přivedlo k novým poznatkům.

Cílem je spoluvytvářet prostředí pohody ve svém okolí.

Záměr

V průběhu konání projektu budou probíhat volnočasové aktivity, jejichž obsahem bude systematický rozvoj dovedností a vnímání okolního světa plného barev. Chceme, aby děti pochopily, že postupným skládáním barevných střípků lze dojít až k nádherně barevné duze. Duha je i symbolem naší mateřské školy, která v roce 2018 oslaví 25. výročí jejího otevření. V rámci projektu budou probíhat tyto aktivity: "Duhová školka očima dětí" - různorodé výtvarné techniky a práce podněcují rozvoj tvořivého myšlení, fantazie, manipulační schopnosti a dovednosti dětí. Dětská díla vyzdobí prostory mateřské školy. "Svět plný barev" - děti s rodiči si namalují trička se symbolem duhy, která pak využijí na další připravované akce. "Království duhy" - pestrobarevné pásmo pohádek pro kamarády- dramatizace veršovaných, hudebních a klasických pohádek, dětských písní a básniček. Na závěrečné akci projektu "Barevný svět duhy" se pro děti s rodiči uskuteční zábavné soutěžní odpoledne plné barev, kdy zároveň oslavíme výročí otevření naší mateřské školy tanečním veselím a duhovou bublinkovou show. "Barevná mozaika pohádek"- v průběhu celého roku touto cestou chceme dětem přiblížit svět pohádek a zprostředkovat poslech čteného slova každý den trochu jinak v podání dospělých (rodiče, pedagogové z jiných tříd apod.).

Časový plán:

Projekt je rozdělen do 4 částí s aktivní účastí všech dětí. Bude realizován v budově MŠ a na školní zahradě.

únor - březen Galerie dětských prací „Duhová školka očima dětí“

březen „Svět plný barev“ výroba duhových triček

duben „Království duhy“ dramatizace

květen „Barevný svět duhy“ radostné odpoledne na šk. zahradě

v průběhu celého roku „Barevná mozaika pohádek“ - čtení pohádek

Výše finanční podpory: 50 000,- Kč

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

(reg. číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015)

V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli stát se jednou z 336 škol zapojených do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání (NIDV). Projekt je spolufinancován EU ve výši 148 801 183,04 Kč.

Benefity pro naši školu

Díky projektu bezplatně získáme:

 • kurz pro vedení školy určený řediteli a jeho zástupci, který proběhne ve skupině 10 vybraných vedoucích pracovníků škol z kraje,

 • kurz základní přípravy zaměřený na praktické informace z oblasti inkluzivního vzdělávání,

 • vyhodnocování inkluzivních podmínek a procesů v naší škole,

 • podporu při nastavení služeb v rámci našeho školního poradenského pracoviště.

Zároveň se staneme součástí krajské sítě podpořených škol a školských zařízení, se kterými navážeme užší spolupráci prostřednictvím výměny zkušeností a příkladů dobré praxe, například formou odborných stáží.

Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání

V každém kraji vznikla při krajských pracovištích NIDV Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání, která poskytují konzultace a poradenství nejen školám a školským zařízením, ale i zájemcům z širší veřejnosti. Kontakty na centra podpory naleznete na tomto odkazu: www.nidv.cz/centra-kontakty

Informační semináře

V návaznosti na aktivity center podpory budou probíhat také informační semináře pro odbornou i laickou veřejnost. Jejich cílem je sdílet zkušenosti se zaváděním inkluzivního vzdělávání na konkrétních školách v kraji, rozšířit vhled do této problematiky i pro širokou rodičovskou veřejnost a diskutovat nad konkrétními problémy a tématy.

Více informací o projektu získáte na webových stránkách NIDV zde.

Individuální projekt systémový

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi se zaměřuje na zajištění podpory implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání (APIV), a to především prostřednictvím posílení osobnostních a profesních kompetencí pedagogických pracovníků potřebných z realizaci společného vzdělávání v předškolním, základním, středním a zájmovém a neformálním vzdělávání a dále realizací informační a osvětové kampaně zaměřené na školy, odbornou a širokou veřejnost. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), prioritní osa (PO) 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.


PODPOŘENÉ PROJEKTY PRO ROK 2016/2017

DĚTSKÝ SPORTOVNÍ SVĚT- ZAHRADA VŠEM

Název projektu: „Dětský sportovní svět - ZAHRADA VŠEM“

Cíl projektu

Cílem tohoto projektu je zvýšení kvality života obyvatel městského obvodu Ostrava - Jih, a to prostřednictvím vytvořeného volnočasového areálu s pískovišti, herními prvky a dopravním hřištěm, které slouží k realizaci volnočasových aktivit dětí. Našim cílem je poskytnout dětem a jejich rodičům kvalitní a bezpečné zázemí pro plnohodnotné trávení volného času, přispět k harmonickému rozvoji celé osobnosti dětí a tím také přispět k prevenci sociálně-patologických jevů.

Záměr

V provozní době mohou děti ve věku 3 - 10 let spolu s rodiči navštěvovat volnočasový areál a plně využívat herní prvky, pískoviště a dopravní hřiště. Dětský sportovní svět nabízí výborné podmínky pro naplňování volného času formou sportovních a zájmovách aktivit dětí a tím příspívá k jejich harmonickému psychickému a fyzickému vývoji. Děti zde mohou například zdokonalovat své koordinační dovednosti, učí se samostatnosti, získávají základní poznatky z oblasti dopravní výchovy, navazují sociální vztahy a učí se spolupracovat.

Výše finanční podpory: 35 000,- Kč

DĚTI SVĚTA

Název projektu

„DĚTI SVĚTA“

Cíl projektu

Cílem je vytvářet empatický postoj k lidem z jiných světadílů a vnímat jejich odlišnosti. Chceme, aby děti poznaly svět po všech stránkách. Nabízenými aktivitami děti získají velké množství poznatků o přírodě, zvířatech, lidech a jejich kultuře. Naučí se přemýšlet v souvislostech a mít porozumění pro druhé. Tím se projekt stává prevencí rizikového chování a patologických jevů.

Záměr

V průběhu konání projektu budou probíhat volnočasové aktivity, jejichž obsahem bude poznávání kontinentů, rozvoj poznatků o dané krajině, kultuře, která může být i jiná než ta, ve které se děti běžně pohybují. Chceme, aby děti pochopily, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, i když je každý jiný. Edukační aktivity budou zaměřené nejen multikulturně, ale i enviromentálně.

Časový plán

Projekt je rozdělen do 4 částí s aktivní účastí všech dětí. Bude realizován v budově MŠ a na školní zahradě:

Duben - Galerie dětských prací „Rozhlédni se tu a tam, uvidíš, že nejsi sám“

Duben - Letem světem na křídlech tónů“ – hudební pohádka

Letem světem na křídlech tónů - tř. č. 1 a 7

Letem světem na křídlech tónů - tř. č. 5 a 6

Africká pohádka - tř. č. 3 a 8

Africká pohádka - tř. č. 2 a 4

Červen - Radostné odpoledne na školní zahradě „Cesta kolem světa“

Říjen - Tvořivé dílny „Malí cestovatelé“

Výše finanční podpory: 50 000,- Kč

PODPOŘENÉ PROJEKTY PRO ROK 2015/2016

KLOKANŮV KUFR

„VYBAVENÍ DIDAKTICKÝMI POMŮCKAMI – KLOKANŮV KUFR“

Cíl projektu

Porozumění a pochopení mluveného projevu, rozvoj vyjadřování u dětí se zdravotním postižením

Záměr

Každé dítě vyniká jinými schopnostmi. Ne každé dítě je schopno čelit svým potřebám bez obtíží. Vybavení didaktickými pomůckami je nezbytnou součástí vzdělávacího procesu.

Výše finanční podpory: 19.000,- Kč

DĚTSKÝ SPORTOVNÍ SVĚT

„DĚTSKÝ SPORTOVNÍ SVĚT“

Cíl: Využití školní zahrady pro realizaci volnočasových aktivit. Poskytnou dětem předškolního věku kvalitní a bezpečné zázemí pro plnohodnotné trávení volného času.

Záměr:

 • zpřístupnění volnočasového areálu veřejnosti,

 • aktivní a smysluplné trávení volného času na hřišti s jinými dětmi a rodiči, dětem přinese zejména: rozvoj fyzické i psychické zdatnosti,

 • rozvoj komunikativních dovedností, osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem, prohloubení vztahů s rodiči.

 • praktické zkušenosti v oblasti dopravní výchovy,

 • zdravý životní styl - rozvoj pohybových aktivit.

Výše finanční podpory: 65 000,- Kč

ŠKOLKA V POHYBU- JDEME ZDRAVÍ NAPROTI

Název projektu

„Školka v pohybu- jdeme zdraví naproti“

Cíl projektu

Chceme se naučit vše, co prospívá zdraví a co mu škodí; být psychicky i fyzicky zdatní; získat cenné informace o lidském těle, růstu, vývoji, orgánech a jejich funkcích; využívat všech našich smyslů; pravidelně sportovat, umět relaxovat a zdravě se stravovat.

Záměr

Záměrem projektu je smysluplné trávení volného času v průběhu celého školního roku. Obsahem jednotlivých akcí bude systematicky rozvoj dětských dovednosti a vědomosti v oblasti zdravých životních návyku, zlepšování tělesné zdatnosti a poznávání lidského těla od A až do Z. Chceme, aby děti měly možnost zábavnou formou zjistit, jak funguje lidské tělo, jak důležitý je pohyb, psychická pohoda a správná životospráva.

Časový plán

Projekt je rozdělen do 5 akcí s aktivní účastí všech dětí. Bude realizován v budově MŠ a na školní zahradě.

Březen- "MOZEK-CO SE MI HONÍ HLAVOU?"-galerie dětských výtvarných prací.

Duben- "JÍM ZDRAVĚ A HRAVĚ"- příprava zdravého vaření.

Červen- "HEJBNI KOSTROU"- sportovní odpoledne plné pohybu pro děti a rodiče.

Říjen- "BYL JEDNOU JEDEN ŽIVOT"- beseda s nutričním specialistou.

Listopad- "ZDRAVÍ POD LUPOU"- interaktivní naučné odpoledne o zdravém životním stylu.

Výše finanční podpory: 40 000,- Kč


KOMUNIKACE BEZ BARIÉR

Název projektu: KOMUNIKACE BEZ BARIÉR

Cíl: Nový pohled na výuku dětí předškolního věku. Obohacení předškolního vzdělávání o dovednosti v informační a komunikační oblasti.

Záměr: Dorozumívat se mluvenou řečí patří mezi specifické lidské schopnosti. Jsou však mezi námi i ti, kteří z důvodu různého hendikepu komunikovat nemohou vůbec nebo jen v omezené míře. Potřeba dorozumívat se je stejně naléhavá jako u kteréhokoliv člověka. Proto hledáme náhradní způsoby, kterými by se mohly děti s hendikepem vyjadřovat a aktivně ovlivňovat svůj život, své okolí a rozvíjet se.

Vybavení tříd novými interaktivními pomůckami umožní dětem aktivní zapojení do procesu vzdělávání.

 • Dětem s poruchou autistického spektra umožní názorný, strukturovaný způsob výuky.

 • Dětem se zrakovým postižením přinese kvalitní, dostatečně velké vizuální zobrazení.

 • Dětem se sluchovým postižením rychlejší pochopení pojmů a rozvoj slovní zásoby.

 • Dětem s tělesným postižením snadnou manipulaci dotykem, rozvoj koordinace pohybů.

 • Dětem s poruchou dorozumívacích prostředků napomáhá při porozumění a pochopení mluvenému projevu a rozvoji vyjadřování.

 • Dětí s těžkým mentálním postižením podněcuje k jednoduchým rozumovým činnostem, pomáhá dítěti vyjadřovat souhlas či nesouhlas, podporuje v jeho zvukových projevech, rozvíjí pohyblivost dítěte.

Cílem našeho projektu dát každému dítěti právo na vzdělání.

Výše finanční podpory: 200 000,- Kč

DĚTI VE SVĚTĚ TECHNIKY- ANEB TECHNIKA HROU

Název projektu

„Děti ve světě techniky aneb technika hrou“

Cíl projektu

Povzbudit zájem dětí o technické činnosti již v předškolním věku a podpořit tak jejich rozvoj i v této oblasti, která je nedílnou součástí dnešní moderní doby.

Časový plán

září: Svět robotůvýroba vlastních trojrozměrných výrobků. Očekávané roboty různých tvarů a velikostí, vyrobené z netradičních materiálů, budou moct shlédnout v galerii MŠ

říjen: Technika očima dětí pracovní dílny, v nichž budou děti ve spolupráci se svými rodiči a učitelkami, sestrojovat podle plánů či vlastní fantazie velké technické objekty. Budou mít volnost výběru, prostor pro vlastní nápad, sebevyjádření, představivost, tvořivost a fantazii.

listopad: Objevujeme všemi smysly - odpoledne s pokusy a objevy, Ve třídních laboratořích se bude objevovat, poznávat, jak co vzniká a seznamovat se s fyzikálními zákonitostmi prostřednictvím hrátek s vodou, papírem, dřevem, světlem a různými hmotami.

Výše finanční podpory: 12 000,- Kč

PODPOŘENÉ PROJEKTY PRO ROK 2014/2015

TECHNIKA OČIMA DĚTÍ

„TECHNIKA OČIMA DĚTÍ ANEB TECHNIKA HROU.“

Cíl projektu

Povzbudit zájem příští generace již od útlého věku o technické činnosti a podpořit tak rozvoj našeho regionu.

Smysluplné využití volného času při objevování záhad a zákonitostí běžného života.

Záměr

Záměrem podpořených projektů je probuzení zájmu, podpora a rozvoj technického myšlení, tvořivosti, představivosti, manuální zručnosti a verbální schopnosti již u dětí předškolního věku. Chceme, aby děti pochopily, že každý výrobek, který vidí před sebou, musel někdo vymyslet. Chceme, aby pochopily sled souvislostí při vývoji nějakého výrobku tím, že je nenápadně motivujeme k tomu, aby si všechny tyto fáze vyzkoušely samy, Tím dojde k pochopení souvislostí takových jevů a postupů, jaké se dějí v reálné praxi. Je to logický souhrn činností, jako je: představa – návrh - výroba modelu – odzkoušení funkčnosti – obhájení před ostatními.

Místo realizace

Objekt Mateřské školy Ostrava - Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace


Po celou dobu probíhajícího projektu budou děti v době volného času zažívat pocity radosti a uspokojení při vytváření modelů a trojrozměrných objektů, při objevování fyzikálních zákonitostí a sestrojování velkoprostorových staveb z nových polyfunkčních stavebnic. V neposlední řadě pozveme děti spolu s rodiči k putování po obloze za Sluncem a hvězdami. Všechny akce přístupnou a nenáročnou formou směřují k získávání vlastních zkušeností pro život dětí a jejich chtění objevovat a tím k plnohodnotné náplni volného času dětí. Vydejte se s námi do světa objevů!

Časový plán

březen - „SVĚT Z VÝŠKY“ galerie výtvarných prací,

květen - „FYZIKÁLNÍ HRÁTKY“ zábavné odpoledne plné pokusů a objevů,

říjen - „STAVEBNICE“ polytechnická dílna,

listopad - „CESTA KE HVĚZDÁM“ zábavný vzdělávací program pro celou rodinu ,

Výše finanční podpory: 30 000,-

SVĚT TECHNIKY OČIMA DĚTÍ

Časový plán

květen, červen: „Svět techniky očima dětí“, v nichž děti budou spolu s dospělými sestrojovat dle plánů i vlastní fantazie, ve vzájemné spolupráci velkoprostorové technické objekty. Nelze stavět "chybně", protože neexistuje jediný správný vzor. Děti budou mít volnost při výběru, prostor pro vlastní nápad, sebevyjádření, rozvoj představivosti, fantazie a tvořivosti.

září: „Svět robotů“ výroba trojrozměrných modelů z netradičního výtvarného a pracovního materiálu.

listopad: „Objevujeme všemi smysly“ umožní dětem objevovat a seznámit se s fyzikálními zákonitostmi Země a jak co vzniká.

Výše finanční podpory: 15 000,- Kč

MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ

MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ – „Každý jsme jiný a máme se rádi“

Cíl

Schopnost dítěte přináležet ke společenství, vnímat a přijímat základní hodnoty společenství, ve kterém žije.

Záměr

Záměrem projektu je vytvořit u dětí elementární povědomí o okolním světě, uvést děti do společenství ostatních lidí, uvést je do světa materiálních i duchovních hodnot, do světa kultury a umění.

Den 1. června je pro všechny děti na ZEMI významný den.

„Všechny děti mají svátek!“

V tento den pomyslným letadlem proletěly celý svět. Navštívily všechny světadíly a seznámily se s životem dětí v jiných částech naší planety. Děti nejen získávaly poznatky ze života dětí jiných kultur, ale také dováděly a soutěžily.

Pro děti bylo připraveno zábavné dopoledne „Cesta kolem světa“. Děti si tak mohly tento den prožít. Hopsaly jako klokani v Austrálii, závodily na koloběžkách na slavné Tour de France, zdolávaly nejvyšší horu světa Mt. Everest a jiné disciplíny. Nakonec si každá třída vyzkoušela, jakou práci dá postavit největší pyramidu světa. Všechny děti si vysoutěžily sladké odměny a medaile.

Výše finanční podpory: 3 000,- Kč

HRAJEME SI A DOVÁDÍME

„Hrajeme si a dovádíme“

Cíl projektu

Naučit děti plnohodnotně využít svůj volný čas, vytvořit sounáležitost s kamarády, zdravě soutěžit a vážit si svého okolí.

Aktivní využití volného času činorodými aktivitami pomáhá předcházet náznakům násilí a šikany.

Záměr

Záměrem je prohlubování spolupráce mezi mateřskou školou, dětmi a jejich rodiči a na smysluplné naplňování volného času a tím i předcházení náznakům násilí a neadekvátního trávení volného času dětí.

Připravené volnočasové aktivity pro děti a jejich rodiče by následně mohly sloužit jako návod pro využití volného času dětí a jejich zaměření do budoucna.

Aktivity:

„Příjezd ledové královny“ – leden/únor

„Zahradní hrátky“ – červen

„Drakiáda“ – říjen

„Předvánoční tvořivé dílny“ – prosinec

Výše finanční podpory: 15.000,- Kč

PODPOŘENÉ PROJEKTY PRO ROK 2013/2014

DĚTI POZOR ČERVENÁ!

Název projektu: „Děti, pozor červená!“

Cíl projektu: Naučit děti myslet, předvídat, rozvíjet smysly, postřeh; vnímat co je, není bezpečné, zvažovat následky; orientovat se v dopravním prostředí; snížit dopravní nehodovost.

Výše finanční podpory: 20 000,- Kč


MLUVÍM DOBŘE, MLUVÍM RÁD, JAZYK JE MŮJ KAMARÁD

Název projektu: „Mluvím dobře, mluvím rád, jazyk je můj kamarád.“

Cíl projektu: Rozšíření logopedické intervence o nové formy a metody práce do všech vzdělávacích oblastí v mateřské škole.

Výše finanční podpory: 100 000,- Kč


HROU PROTI ŠIKANĚ

Název projektu: „Hrou proti šikaně.“

Cíl projektu: Spoluvytvářet prostředí pohody ve svém okolí, vnímat lidi s jejich odlišnostmi jako přirozený stav. Především vytvořit povědomí o mezilidských a morálních hodnotách a rozumět tomu, že způsob života má vliv na lidské zdraví. Jedná se o využití volného času činorodými činnostmi a tím předcházet náznakům násilí a šikanování. Získat základní představu o tom, co je dobře a co špatně, co se smí a co ne.

Výše finanční podpory: 10 000,- Kč


HROU POCHOPÍME DRUHÉ

Název projektu: „Hrou pochopíme druhé“

Cíl projektu:Pochopení a důležitost integrace dětí se zdravotním postižením do běžného života. Tolerance, vzájemný respekt, porozumění, rozvoj základních lidských hodnot ve vztahu ke zdravotně postiženým dětem.

Výše finanční podpory: 10 000,- KčFinanční příspěvek pro děti se zdravotním postižením integrované v mateřské škole.

Vstupme do dětského světa, ve kterém objevíme edukační pomůcky a didaktické hračky, výukové a vzdělávací hry, jedinečné hračky pro cvičení a rozvoj dětí se zdravotním postižením, které pomohou při zkvalitnění procesu výchovy a vzdělávání.

Výše finanční podpory: 15 000,- Kč

STÁLE SE NĚCO DĚJE

Název projektu: „Stále se něco děje“

Cílem projektu je aktivní využití volného času činorodými aktivitami a tím předcházení náznakům násilí a šikany. Naučit děti plnohodnotně využít svůj volný čas, vytvořit sounáležitost s kamarády, zdravě soutěžit a vážit si svého okolí.

Výše finanční podpory: 13 000,- Kč


Všem sponzorským subjektům děkujeme !