Mateřská škola Ostrava – Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace je největší mateřskou školou v Ostravě, nachází se na nejmladším sídlišti města Ostravy. Mateřská škola je umístěna v typizované budově, mezi panelovými domy. Na ni bezprostředně navazuje zdravotní středisko, spolu s lékárnou. Mateřská škola byla zkolaudovaná 9. prosince 1992 a pro přijetí dětí připravena 1. února 1993. Po dlouhém očekávání byla otevřena osmitřídní mateřská škola pro 216 dětí.

Nedaleko mateřské školy se nachází rozsáhlý přírodní prostor Bělský Les poskytující pohybové aktivity a volnost s rozvíjením ve všech oblastech.

Pro velký počet dětí s vadami řeči, bylo nutné ve školním roce 2000/2001 zřídit na místo jedné běžné třídy, dvě speciální logopedické třídy, které byly ve školním roce 2010/2011 rozšířeny o další dvě třídy pro děti s vadami řeči a vadami kombinovanými. V současné době do mateřské školy dochází 192 dětí zařazených do pěti běžných tříd a čtyř speciálních logopedických tříd. Z celkového počtu 180 dětí je 50 zdravotně postižených (děti s mentálním a tělesným postižením, narušenou komunikační schopností, se sluchovým postižením, poruchami pozornosti a vnímání a děti postižené poruchou autistického spektra).

Dnem 1. 1. 2003 byla mateřská škola zřízena jako příspěvková organizace. Zřizovatelem mateřské školy je statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava – Jih. Hlavní činností mateřské školy dle zřizovací listiny je zabezpečování předškolní výchovy, kterou se rozumí zabezpečení uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoj jeho osobnosti. Toto probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení. Mateřská škola provozuje školní jídelnu.