PREZENTACE ČR.mp4

principy montessori

Alternativní pedagogika italské lékařky Marie Montessori  vychází z přesvědčení, že dítě má v sobě přirozenou touhu učit se a rozvíjet. Úkolem dospělého je být mu na této cestě průvodcem a připravit prostředí tak, aby v něm dítě mohlo naplnit své individuální potřeby. Jejím mottem se stala prostá dětská prosba:„Pomoz mi, abych to dokázal sám“. 

Jak vypadá připravené prostředí

Připravené prostředí hraje v Montessori pedagogice jednu z klíčových rolí. Aby se děti mohly rozvíjet v souladu se svými potřebami, musí mít připravený materiál volně k dispozici. Ve třídě jsou proto vytvořeny koutky s otevřenými policemi, z nichž si děti samy berou potřebné pomůcky. Nachází se tu koutek pro praktický život, smyslové vnímání a hudbu, matematiku, jazyk a oblast Poznáváme svět. Vše je řazeno od jednoduchého ke složitému, od konkrétního k abstraktnímu, zleva doprava, shora dolů, od celku k jednotlivým částem. 

Zde jsou pomůcky, díky nimž si dítě může zkoušet běžné denní aktivity, jako je zapínání knoflíků, přelévání, přesýpání a další. Dochází tak k zlepšení sebeobsluhy. Dítě si zároveň trénuje i smysl pro pořádek a učí se pečovat o své prostředí. 

Tento koutek obsahuje speciálně vytvořené pomůcky pro rozvoj všech smyslů (včetně čichu, hmatu a chuti). Díky Montessori materiálu se děti učí rozlišovat nejen barvy či tvary, ale také strukturu látky, hmotnost, tíhu či teplotu.

Zájem o matematiku je pozorován už u malých dětí. Trendem současného předškolního vzdělávání je rozvoj tzv. předmatematické gramotnosti, k němuž Montessori pomůcky výrazně přispívají. Při práci s nimi děti zapojují více smyslů a dobře tak pochopí i zdánlivě složitější věci. Také jazyková výchova je přirozenou součástí vzdělávání v MŠ. Pokud při ní využíváme názorné Montessori pomůcky, děti si velmi rychle osvojují schopnost pracovat s písmeny nebo dokonce psát.

Děti se přirozeně zajímají o svět, který je obklopuje. Učí se o přírodě, rostlinách, živočiších či vesmíru. Montessori pomůcky podněcují jejich zájem a umožní jim proniknout do větší hloubky vybraného tématu.


Další klíčové principy Montessori pedagogiky

Období zvýšené vnímavosti a koncentrace - polarizace pozornosti

Marie Montessori si povšimla, že děti projevují v určitém období zvýšenou vnímavost vůči nějaké činnosti. V tomto období si dítě danou dovednost osvojí snadno a přirozeně. Pokud nemá možnost tuto dovednost rozvíjet, musí se ji později složitě učit. (Dobře je to vidět při výuce jazyka. Do určitého věku si dítě bez problémů osvojí jakýkoliv jazyk, později už má člověk s učením větší problémy a musí vynaložit určité úsilí, aby se daným jazykem domluvil.) Pokud se dítě do této činnost ponoří, dojde k tzv. polarizaci pozornosti. Dítě pracuje soustředěně a s hlubokým zaujetím tak dlouho, dokud práci nedokončí. 

Svoboda

Aby mohlo dítě naplnit své vývojové potřeby, musí dostat možnost zvolit si činnost samo, svobodně. Dítě si tedy může vybrat, s čím bude pracovat, kde a jak dlouho. Taková svoboda neznamená naprostou volnost bez hranic. Naopak v Montessori třídě se velmi dbá na dodržování pravidel, přirozený řád a harmonii. Podporujeme také vzájemný respekt mezi dětmi i mezi dítětem a dospělým. 

Ticho

Součástí Montessori pedagogiky jsou také cvičení ticha, kdy se děti soustředí na prožitek klidu a harmonie.

Práce s chybou, hodnocení

Chyba je v Montessori pedagogice vnímána jako přirozená součást procesu učení. Pomůcky jsou uzpůsobeny tak, aby dítě mohlo na chybu samo přijít a opravit ji. Dospělý práci dítěte nehodnotí, pouze mu poskytuje zpětnou vazbu tím, že si s ním povídá o jeho činnosti, zajímá ho, co si o ní dítě myslí a jak ji samo hodnotí. 

Září 2023

Dovolte, abychom se představily. Jsme děti a učitelky z Montessori třídy Štaflík a Špagetka. Většinu z nás znáte už z loňského roku, ale v září jsme mezi sebe přivítali deset nových kamarádů. Jsme rádi, že jim můžeme ukázat, jak se co dělá, a že si u nás rychle zvykají. Když je někomu náhodou smutno, umíme ho utěšit. A když se někdo vzteká, máme pro něj pochopení. Však to sami známe. Emoce k životu zkrátka patří a my se je učíme vyjádřit a zpracovat. 

Letos se vydařilo počasí, a tak jsme hodně času trávili venku. Někteří si hráli v písku nebo "v lesíku", jiní řádili na skluzavkách a průlezkách. Starší děti dokončovaly ve venkovní dílně výrobky, které si vytvořily na ponku ve třídě. Mladší zkoušely zatloukat připínáčky a už se těší, až se naučí všechno potřebné, aby si také mohly něco vyrobit. 

Koncem září jsme zazimovali záhonek v atriu. Už teď plánujeme, co si na jaře zasadíme či zasejeme. Jahody, ředkvičky nebo třeba levanduli?  A až to sklidíme, tak si něco dobrého uvaříme. Mňam. 

Co nás čeká v říjnu: první větší vaření v naší kuchyňce v rámci projektového dne Dobroty ze zahrady, 5. 10. odpoledne pro rodiče, 20. 10. návštěva tělocvičny, 26. a 27. 10. - podzimní prázdniny (provoz MŠ omezen). Jestli vydrží počasí, tak vyrazíme i do Bělského lesa. 


Hezký začátek školního roku Vám všem přejí děti a učitelky z Montessori třídy.

Zapsala: Eva Drastichová

Říjen 2023

V říjnu jsme pozorovali změny, které s sebou přináší podzim. Na zahradě a v lese jsme sbírali různé přírodniny - větvičky, kaštany, žaludy a nakonec i barevné listí a nosili to do naší minidílny ve třídě. Ze všeho se dá totiž něco zajímavého vytvořit a my při práci na ponku rádi experimentujeme. 

Podnikli jsme také náš první výlet do Bělského lesa. Pozorovali jsme různé druhy brouků a hledali jejich jména v atlase. Kluci sbírali větve a holky stavěly domečky z kůry. A představte si, že Santí našel dokonce hřib! Krásné počasí přetrvávalo skoro celý říjen, a tak jsme si užili spoustu radosti i na školkové zahradě:.

A když náhodou pršelo, měly pro nás paní učitelky překvapení. Věděli jste, že v přízemí naší školky je kouzelná místnost s názvem snoezelen? My jsme se tam jednoho deštivého dopoledne vypravili a užili jsme si příjemnou relaxaci za zvuků netradičních hudebních nástrojů.

Velkým úkolem budoucích školáků je naučit se spolupracovat ve větší skupince. Chce to spoustu dovedností: domluvit se, jak bude výsledné dílo vypadat, kdo kdy co udělá a také umět přijmout připomínky ostatních. V říjnu měli naši předškoláci možnost vyzkoušet si hned dvě skupinové výtvarné práce: "Podzimní strom" a "Podzimní listy". "Podzimní strom" zkrášlí chodbu ÚMOb Ostrava - Jih a "Podzimní listy" zdobí naši třídu. Až přijdete na návštěvu, můžete se podívat, jak se jim povedlo. 

Ani v říjnu jsme nezapomněli sportovat. Vypravili jsme se do velké tělocvičny v základní škole F. Formana.  Děti, které tu byly poprvé, si užívaly velký prostor. Zacvičili jsme si s barevnými kroužky, zahráli několik her a zaskákali na balónu. Všichni jsme se dobře bavili a školní zvonek, který hodinu ukončil, nás nemile překvapil. Už se těšíme, že v listopadu vyrazíme znovu.

V listopadu nás čeká: odpoledne pro rodiče (2. 11.) Dýňobraní (9. 11.), další návštěva velké tělocvičny (20. 11.) a v případě příznivého počasí i Bělský les. Podrobnější informace se opět dozvíte pomocí emailu.

Zdraví všichni z Montessori třídy.

Zapsala: Eva Drastichová

Listopad 2023

Listopad jsme zahájili dlabáním dýní a povídáním o změnách v podzimní přírodě. Sledovali jsme, jak ze stromů opadává listí. Ve třídě jsme listy vylisovali a pak je použili na tvoření. Natírali jsme je barvou a obtiskovali, frotážovali je nebo jen stříhali a lepili na barevné papíry. Také jsme zkoumali plody podzimu – kaštany, žaludy, jeřabiny a nažky z javoru. Nejlepší plody podzimu jsou ale ty, které můžeme sníst, třeba jablíčka. Ta jsme využili při pečení buchty s jablečným pyré. Do práce v kuchyňce se zapojili všichni budoucí školáci, mladší děti zase pomáhaly při přípravě „vitamínové bomby“ a šípkového čaje. 

Další velké podzimní téma bylo zdraví a předcházení nemocem. Ukázali jsme si zvětšené obrázky virů a bakterií. Už víme, že některé nám pomáhají, ale hodně jich taky škodí. Dozvěděli jsme se, že viry se šíří i kýcháním a daří se jim na špinavých rukách. Proto jsme se učili správně smrkat a dbáme i na umývání rukou. Oblékáme se přiměřeně počasí a hlídáme si, abychom dostatečně pili a jedli ovoce. Zkrátka děláme všechno proto, abychom zůstali zdraví.

K zdravému životnímu stylu patří samozřejmě i pohyb. Opět jsme vyrazili do základní školy F. Formana. Ve velké tělocvičně jsme si zahráli míčové hry, ale hlavně jsme trénovali štafetový běh a skok z místa. Na jaře nás totiž čeká Pohybový festival a někteří z nás na něm budou reprezentovat naši školku. 

Listopad se s námi rozloučil prvním sněhem. Užívali jsme si ho všemi smysly... tedy téměř všemi. Obdivovali jsme, jak se třpytí, dělali jsme v něm „andělíčky“, čichali jsme k němu, a kdyby nás paní učitelky pořád nehlídaly, nejraději bychom ho i ochutnali.

Co nás čeká v prosinci: 1. 12. a 11. 12. – tělocvična, 5. 12. – Mikuláš v MŠ,  14. 12. – odpoledne s rodiči, 19. 12. - Vánoční den.

Zapsala: Eva Drastichová

Prosinec 2023

Prosinec jsme přivítali zapálením první svíce na našem adventním věnci. Paní učitelky pro nás měly připravenou další kartu ctností, a to Laskavost. Ve snoezelenu jsme si vyslechli kouzelný příběh o holčičce Julince a jejích kamarádech, kteří se s ní před Vánocemi podělili o vše potřebné. Společně jsme pak přemýšleli, jak můžeme laskavost přinést do naší třídy. Netrvalo dlouho a laskavost přišla za námi sama! Mikuláš, kterému jsme mávali z okna, přinesl každému z nás balíček plný dobrot. Tak teď bychom se zase měli trochu snažit my, co říkáte?

Druhá svíčka nám připomněla, že advent je dobou úklidu, zdobení a příprav na Vánoce. Uklízeli jsme třídu, postavili betlém a ozdobili stromek. Také galerie v koridoru už potřebovala nová výtvarná díla. Pustili jsme se do toho s velkou vervou a třpytkami, takže jsme nadšením doslova zářili! 

Třetí svíčka byla znamením pohostinnosti. Upekli jsme kakaové měsíčky s citronovou polevou, uvařili vánoční punč a pozvali rodiče, sourozence, babičky, dědečky, tety a strýce, zkrátka všechny své blízké na společně strávené předvánoční odpoledne. Moc jsme si to užili a všem děkujeme za návštěvu.

Konečně jsme si zapálili (malinko s předstihem) čtvrtou adventní svíčku a nastal „školkový vánoční den“. Ve třídě už od rána vládla slavnostní nálada, na elipse jsme rozkrojili jablíčko, abychom zjistili, jestli budeme v příštím roce zdraví. Hvězdička z jadérek nám prozradila, že ano. Pouštěli jsme si lodičky ze skořápek ořechů a "zdvihali štěstí", ale Ježíšek stále nikde! Přitom jsme občas zaslechli tichounké zvonění, jako by obcházel okolo, ale nějak se mu k nám nechtělo. Konečně nás napadlo, že Ježíšek je možná plachý a chce zůstat neviděný. Vydali jsme se tedy do naší mini ZOO, abychom donesli nadílku zvířátkům a doufali jsme, že snad… A opravdu, když jsme se vrátili do třídy, bylo pod stromečkem plno dárků. To bylo radosti! Představte si, že Ježíšek nezapomněl ani na paní učitelky a paní uklízečku. Děkujeme, Ježíšku! A děkujeme také všem rodičům, protože bez nich by spousta z toho vánočního nadšení nebylo.

Krásný rok 2024 přejí všichni z Montessori třídy.


V lednu nás (tedy spíš paní učitelky a rodiče budoucích školáků) čekají konzultace, 22. ledna půjdeme cvičit do velké tělocvičny v ZŠ.


Zapsala: Eva Drastichová

Leden 2024

„Leden je měsíc plný ledu,“ zpívá se v písničce Měsíce od Hradišťanu. Letos to opravdu platilo, a tak jsme si užívali hraní s rampouchy a sněhem. Prohazovali jsme cestu k našemu lesíku, stavěli sněhuláky, dělali andělíčky a další lumpárny, které nás průběžně napadaly. Střídavě tálo a mrzlo a my jsme mohli pozorovat, jak na kalužích vzniká ledová krusta a pak zase mizí, jak sníh na střechách taje, voda stéká a znovu zamrzá do podoby rampouchů. Ve třídě jsme si vyzkoušeli pokusy s ledem a sněhem. Na vlastní oči jsme viděli, jak se nádherně bílý, jiskřivý sníh proměnil ve špinavou vodu. Některé z nás to konečně přesvědčilo a už si nebudeme ze sněhu dělat zmrzlinu a z rampouchů lízátka.

Povídali jsme si o tom, jak tráví zimu ptáci, kteří neodletěli do teplých krajin.  Na smrky v našem lesíku jsme zavěsili krmítka a pravidelně je plníme směsí semínek, ořechů a máku. To mají sýkorky a vrabci pochoutku! 

V druhé polovině ledna se budoucí školáci vydali na návštěvu do prvních tříd základní školy Františka Formana. Vyzkoušeli si, jaké to je sedět v lavicích, počítat, poznávat písmenka a plnit opravdové školní úkoly. A potkali tam taky Theoška a další kamarády, kteří ještě vloni chodili do naší třídy. 

Do naší třídy zavítal také dentální preventista, který nám ukázal, jak si správně čistit zuby, a povídali jsme si o tom, co nás čeká v ordinaci pana zubaře. Teď už se určitě nebudeme bát.

Opět jsme cvičili ve velké tělocvičně v základní škole. Tentokrát jsme si vyzkoušeli kruhy. Houpali jsme se a točili jako malé opičky. 

Abychom byli zdraví a odolní připravili jsme si vitaminovou bombu z čerstvého ovoce. Tak snad nás žádná chřipka, kašel ani rýma neskolí.  

Hodně zdraví a krásnou zimu přejí všichni z Montessori třídy.

Co nás čeká v únoru: 14. února přijdou do naší třídy na návštěvu prvňáčci, 15. února - odpoledne pro rodiče, 21. února - schůzka rodičů ohledně ZŠ Montessori, 23. února – tělocvična ZŠ.

Zapsala: Eva DrastichováÚnor 2024

Ježíšek sice chodí v prosinci, to my dobře víme, ale jeden velký dárek nás zcela nečekaně překvapil v únoru. Hádejte, co to bylo? Krabice byla skoro tak velká jako my a uvnitř se skrýval... odšťavňovač!  Vy si možná myslíte, že nevíme, co to je, ale to se mýlíte. Pomocí odšťavňovače si vyrábíme skvělé vitaminové bomby, o kterých už jsme vám říkali. Doteď jsme si ho ale museli půjčovat. Tenhle nový máme přímo v naší kuchyňce, takže můžeme odšťavňovat kdykoliv nás napadne. Je šnekový a navíc umí i zmrzlinu. Mňam. Už se těšíme na léto!

Přestože pravidelně cvičíme, chodíme ven a pijeme "bomby", stejně nás v zimě občas přemůže kašel, rýma nebo dokonce chřipka. Abychom se všem nemocem vyhnuli, znovu jsme si připomněli, jak se myjí ruce, jak se správně smrká, kýchá a kašle. O zdraví a o lidském těle jsme si vlastně povídali téměř celý únor.  Máme parádní pomůcky, na kterých jsme si ukazovali kosti a orgány. Některé děti to tak zaujalo, že se je naučily i pojmenovat. Největší zájem vzbudila kostra v nadživotní velikosti ve formě pěnového puzzle. Pomocí fonendoskopu jsme zase poslouchali tep srdce a dech.

Koncem února zaťukalo na dveře jaro a naši předškoláci dostali za úkol připravit velikonoční výzdobu na náměstí Ostrava - Jih, tzv. "Hlubiňák". Vyrobili papírové králíčky a květiny, které se zavěsí na větvičky zlatice. Díky této příležitosti si znovu vyzkoušeli, jaké je to pracovat ve větší skupině, a krásně to zvládli. Však už jsou to skoro školáci.

Opravdoví školáci, prvňáčci ze ZŠ F. Formana, nás navštívili shodou náhod na den svatého Valentýna. Po dlouhé době jsme viděli Beátku, Sárinku, Domču, Vikiho a Teoška. To bylo radosti a objímání. Ukázali jsme jim, co máme nového, a dozvěděli jsme se, jak zvládají školu. Samozřejmě dobře a všechny je ze všeho nejvíc baví psaní do písanky! Tak snad se zase brzy uvidíme.

Přejeme krásný začátek jara a nezapomeňte se před Velikonocemi zastavit na náměstí mrknout na naše králíčky.

Co nás čeká v březnu: 5. 3. - beseda se strážníky Městské policie Ostrava (pro předškoláky), 7. 3. - odpoledne pro rodiče, 8. 3. - výlet do Bělského lesa, 11. - 15. 3. - jarní prázdniny, 27. 3. - vynášení Moreny  

Zapsala: Eva Drastichová

Březen 2024

V březnu jsme se věnovali probouzející se jarní přírodě. Pozorovali jsme keř zlatého deště od prvních pupenů až po záplavu nádherných žlutých kvítků. Do třídy jsme si přinesli první kočičky, fialky a sedmikrásky. Paní učitelky sice stále říkají, že je máme nechat na zahradě včelkám, ale když ony nás tak lákají! 

Vypravili jsme se do Bělského lesa, abychom zkontrolovali, jestli mají zvířátka dost potravy v krmelci, a podívali se, jestli už i v lese nastalo jaro. 

Zabývali jsme se také ekologií a vyzkoušeli si, jak se ze starého pokresleného papíru dá vyrobit úplně nový. Teď už víme, proč třídíme!

Po jarních prázdninách nás čekalo nové téma - voda. Ukázalo se, že voda není vůbec tak obyčejná, jak byste si možná mysleli, ale naopak je velice pozoruhodná a vzácná. Víte, že na světě je mnohem víc té slané než sladké? Takže s ní musíme opravdu šetřit. V poličkách máme připraveno spoustu dalších aktivit a pomůcek souvisejících s vodou. Budeme je zkoumat ještě celý duben.

Posledních pár týdnů experimentujeme také s elektřinou. Nééé, nelekejte se! Stavíme elektrické obvody ze stavebnice Voltík, a protože někteří z nás už to zvládnou snad i se zavřenýma očima, připravily nám paní učitelky novinku jménem Boffin. Práce s ní je trochu náročnější, ale my se toho nebojíme. Jen nám nesmí dojít zásoba tužkových baterií.  

Koncem března nastal čas příprav na Velikonoce. Letos jsme si ho zpestřili výletem do dílničky Korálky Katlas, kde jsme si vytvořili úžasné velikonoční dekorace. Těsně před prázdninami jsme si vyzkoušeli starobylý zvyk vynášení Moreny, nebo také Smrtky či Mařeny. Ono se jí říká všelijak, ale představuje prostě zimu a tu my už opravdu nechceme. Malou Smrtku, kterou jsme si loni vyrobili v Muzeu Novojičínska, jsme zanesli do Bělského lesa a hodili ji do potůčku. Chvilku plavala, ale moc se jí nechtělo. Tak snad nám tu ta zima nezůstane napořád.  


Co nás čeká v dubnu: 4. 4. - odpoledne pro rodiče, 5. 4. - tělocvična v ZŠ, 23. 4. - Den otevřených dveří pro zájemce o zápis do MŠ, 29. 4. - beseda o Montessori pro zájemce o zápis do MŠ


Krásný začátek jara přejí všichni z Montessori třídy.

Zapsala: Eva Drastichová

Duben 2024

V dubnu jsme se učili o vodě. Seznámili jsme se s živočichy, kteří žijí v řekách a rybnících i v mořích a oceánech. Bavily nás pokusy s vodou, hlavně zkoumat, co plave a co se potopí. Ukázalo se, že to vůbec není tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá. Však jste to už určitě zažili! Loďka si klidně plave a najednou zmizí pod hladinou. 

Po vodě následovalo téma Malí zahradníci. Je to velká zábava: sázíme, sejeme, zaléváme, plejeme a pozorujeme, jak nám semínka začínají klíčit. Na záhonku v atriu nám vykvetly nádherné tulipány a teď čekáme, co dalšího se tam urodí.

Paní učitelky opět přestavěly třídu a vytvořily koutek rukodělných činností, kde se učíme šít a vyšívat. Postupně tam doplňují další aktivity. Prý mají nachystané i tkaní. To jsme tedy zvědaví! Také pořídily malou žehličku, která opravdu hřeje. Právě tak akorát, abychom prádlo s větším úsilím trochu vyžehlili, ale nespálili jsme si prsty.

Začali jsme opět pravidelně chodit na dopravní hřiště. Už poznáme základní značky a víme, že se jezdí vždy po pravé straně. Předškoláci se dokonce zúčastnili besedy se strážníky městské police, kde si všechno procvičili pod odborným dohledem.

Na závěr vám prozradíme malé tajemství. Vyráběli jsme překvapení z keramické hlíny. Na výsledek si ale musíte ještě chvíli počkat. Trvá to dost dlouho, než se vysuší a vypálí, ale bude stát za to.

Krásné jarní dny přejí všichni z Montessori třídy.

Zapsala: Eva Drastichová

Co nás čeká v květnu: 

Květen 2024

Téma Malí zahradníci nás zaujalo natolik, že jsme se rozhodli pořídit si ještě jeden venkovní záhon přímo u našeho pískoviště. Zasadili jsme tam netřesky, petunie, barevnou kopřivu a další květiny, o které se pečlivě staráme. Také ve třídě zvládáme stále více činností z oblasti péče o svět kolem nás. Drhneme sušenou levanduli, aranžujeme květiny, leštíme zrcadla, krájíme a odšťavňujeme ovoce, vaříme čaj nebo pečeme drobné mňamky. Ti z vás, kteří ochutnali, naši skvělou ovocnou šťávu či dokonce sušenky, to určitě potvrdí.

Počasí už nám přeje, tak jsme opět uvedli do provozu venkovní dílnu. Poslední dobou v ní nejvíc pracuje Kryštof B. a Vojta. Tvoří ze dřeva, občas i z kartonu, tvar výrobků se postupně mění, ale prý z toho nakonec bude letadlo. Tak se necháme překvapit!

Již tradičně jsme se v květnu vypravili do centra IZS, tzv. "112". Tentokrát jsme viděli pracovat Safíra, to je nový kůň, na kterém jezdí Aniččina maminka. Byl skvělý, moc mu to slušelo a splnil všechny úkoly.  A když skákal přes ohnivou překážku, bylo vidět, jak je na něj Anička pyšná. A vy si teď určitě říkáte: "A co Sid?" Nebojte, na něj jsme samozřejmě nezapomněli. Přinesli jsme mu mrkev a on nás opět s velkou trpělivostí a vlídností povozil. Děkujeme nejen jemu, ale také Aniččině mamince a všem policistům z IZS.

V květnu slavili svátek maminky. V dílně Korálky Katlas jsme jim vyrobili dřevěné květinky, popřáli jim všechno nejlepší a někteří z nás zvládli i zazpívat písničku, kterou jsme se ve školce naučili.

Závěr měsíce patřil výletu do Dinoparku. Viděli jsme T-Rexe, brachyosaury, stegosaury a další ...saury. Prověřili jsme si odvahu a sounáležitost při zdolávání stezky divokých deinonychů, kdy jsme si vzájemně pomáhali tak, že paní učitelky měly skoro slzy v očích. Také v bludišti jsme se vraceli jeden pro druhého a hledali společnými silami cestu ven. Celý ten prima zážitek umocnilo představení v 3D kině. Odjížděli jsme úplně nadšení! To roční čekání stálo zato :-)

A co nás čeká v červnu?

Zapsala: Eva Drastichová

Červen 2024

Červen byl měsícem výletů, sportování, radosti, ale také loučení s budoucími školáky, kteří v září vyrazí vstříc novým dobrodružstvím.

Ale pěkně po pořádku. Nejprve jsme totiž oslavili Den dětí. Letos jsme se vydali do lesoparku Hýlov –Klimkovice. Abychom byli přesní, výlet proběhl poslední květnový pátek a fotografie jste už asi viděli ve fotogalerii z minulého měsíce. Jenže nevíte pár zajímavostí. Třeba že pan policista na obrázcích je tatínek Kryštofa a Mikyho a že nám se svojí kolegyní zkontrolovali batůžky. Dostali jsme od nich také drobné dárky v podobě reflexních prvků, abychom byli na cestách dobře vidět. Děkujeme! 

Další akce, na kterou jsme se moc těšili a kde jsme prokázali zdatnost a smysl pro fair play, byla Olympiáda na hřišti ZŠ F. Formana. Vyzkoušeli jsme si různé druhy překážkových drah, fotbal nebo hod míčem na cíl. Moc děkujeme dětem i paním učitelkám ze školy, že pro nás Olympiádu uspořádaly a věnovaly nám svůj čas a energii. Užili jsme si to a všechno jsme zvládli, však se podívejte na fotky!

 Ve středu 19. června k nám do školky zavítaly lektorky z centra pro dětský sluch Tamtam. Zahrály nám pohádku o medvídkovi, který špatně slyšel, a tom, jak mu pomohlo naslouchadlo. Pak jsme si mohli naslouchadla prohlédnout i vyzkoušet. Ukázaly nám také kochleární implantát a naučili jsme se několik slov ve znakové řeči. Schválně si nás otestujte, jestli si je ještě pamatujeme.

A už se blížil konec školního roku a s ním poslední výlet, tentokrát spojený s pasováním na školáky. Na hrad Starý Jičín vede stezka z náměstí do kopce, ale my jsme se tak těšili, že jsme si vůbec nestěžovali ani na horko ani na bolavé nožičky. Nahoře nás překvapil poslední strážce hradu s pistolí, která opravdu střílela. Měli jsme trochu nahnáno. Když jsme ho však ujistili, že nepřicházíme hrad dobýt, nýbrž pouze navštívit a obdivovat, pověděl nám starou legendu o pokladu. To bylo něco! Hned jsme ho chtěli jít hledat. Museli jsme vyšplhat do staré věže, porazit draka a splnit několik dalších úkolů, ale nakonec jsme ten poklad opravdu objevili! Na závěr poslední strážce hradu pasoval slavnostně všechny přítomné předškoláky na „školáky“. 

O pár dní později udělala totéž paní učitelka Marci pro Aničku, která na hradě bohužel nebyla. Ale to vůbec nevadilo, protože i ona úspěšně splnila všechny vylosované úkoly. Jen místo mečem byla pasována pravítkem.

Úplně poslední akcí bylo Rozloučení se školním rokem, které jste pro nás uspořádali Vy, rodiče, na zahrádce U Edisona. Moc jsme si to užili a moc Vám děkujeme. Bez Vás by to nešlo! 

Přejeme všem krásné prázdniny a školákům navíc hodně štěstí na jejich nové cestě. Děkujeme za skvělou spolupráci v tomto školním roce a těšíme se na shledání v tom příštím.

Zapsala: Eva Drastichová