PREZENTACE ČR.mp4

principy montessori

Alternativní pedagogika italské lékařky Marie Montessori  vychází z přesvědčení, že dítě má v sobě přirozenou touhu učit se a rozvíjet. Úkolem dospělého je být mu na této cestě průvodcem a připravit prostředí tak, aby v něm dítě mohlo naplnit své individuální potřeby. Jejím mottem se stala prostá dětská prosba:„Pomoz mi, abych to dokázal sám“. 

Jak vypadá připravené prostředí

Připravené prostředí hraje v Montessori pedagogice jednu z klíčových rolí. Aby se děti mohly rozvíjet v souladu se svými potřebami, musí mít připravený materiál volně k dispozici. Ve třídě jsou proto vytvořeny koutky s otevřenými policemi, z nichž si děti samy berou potřebné pomůcky. Nachází se tu koutek pro praktický život, smyslové vnímání a hudbu, matematiku, jazyk a oblast Poznáváme svět. Vše je řazeno od jednoduchého ke složitému, od konkrétního k abstraktnímu, zleva doprava, shora dolů, od celku k jednotlivým částem. 

Zde jsou pomůcky, díky nimž si dítě může zkoušet běžné denní aktivity, jako je zapínání knoflíků, přelévání, přesýpání a další. Dochází tak k zlepšení sebeobsluhy. Dítě si zároveň trénuje i smysl pro pořádek a učí se pečovat o své prostředí. 

Tento koutek obsahuje speciálně vytvořené pomůcky pro rozvoj všech smyslů (včetně čichu, hmatu a chuti). Díky Montessori materiálu se děti učí rozlišovat nejen barvy či tvary, ale také strukturu látky, hmotnost, tíhu či teplotu.

Zájem o matematiku je pozorován už u malých dětí. Trendem současného předškolního vzdělávání je rozvoj tzv. předmatematické gramotnosti, k němuž Montessori pomůcky výrazně přispívají. Při práci s nimi děti zapojují více smyslů a dobře tak pochopí i zdánlivě složitější věci. Také jazyková výchova je přirozenou součástí vzdělávání v MŠ. Pokud při ní využíváme názorné Montessori pomůcky, děti si velmi rychle osvojují schopnost pracovat s písmeny nebo dokonce psát.

Děti se přirozeně zajímají o svět, který je obklopuje. Učí se o přírodě, rostlinách, živočiších či vesmíru. Montessori pomůcky podněcují jejich zájem a umožní jim proniknout do větší hloubky vybraného tématu.


Další klíčové principy Montessori pedagogiky

Období zvýšené vnímavosti a koncentrace - polarizace pozornosti

Marie Montessori si povšimla, že děti projevují v určitém období zvýšenou vnímavost vůči nějaké činnosti. V tomto období si dítě danou dovednost osvojí snadno a přirozeně. Pokud nemá možnost tuto dovednost rozvíjet, musí se ji později složitě učit. (Dobře je to vidět při výuce jazyka. Do určitého věku si dítě bez problémů osvojí jakýkoliv jazyk, později už má člověk s učením větší problémy a musí vynaložit určité úsilí, aby se daným jazykem domluvil.) Pokud se dítě do této činnost ponoří, dojde k tzv. polarizaci pozornosti. Dítě pracuje soustředěně a s hlubokým zaujetím tak dlouho, dokud práci nedokončí. 

Svoboda

Aby mohlo dítě naplnit své vývojové potřeby, musí dostat možnost zvolit si činnost samo, svobodně. Dítě si tedy může vybrat, s čím bude pracovat, kde a jak dlouho. Taková svoboda neznamená naprostou volnost bez hranic. Naopak v Montessori třídě se velmi dbá na dodržování pravidel, přirozený řád a harmonii. Podporujeme také vzájemný respekt mezi dětmi i mezi dítětem a dospělým. 

Ticho

Součástí Montessori pedagogiky jsou také cvičení ticha, kdy se děti soustředí na prožitek klidu a harmonie.

Práce s chybou, hodnocení

Chyba je v Montessori pedagogice vnímána jako přirozená součást procesu učení. Pomůcky jsou uzpůsobeny tak, aby dítě mohlo na chybu samo přijít a opravit ji. Dospělý práci dítěte nehodnotí, pouze mu poskytuje zpětnou vazbu tím, že si s ním povídá o jeho činnosti, zajímá ho, co si o ní dítě myslí a jak ji samo hodnotí. 

Září 2023

Dovolte, abychom se představily. Jsme děti a učitelky z Montessori třídy Štaflík a Špagetka. Většinu z nás znáte už z loňského roku, ale v září jsme mezi sebe přivítali deset nových kamarádů. Jsme rádi, že jim můžeme ukázat, jak se co dělá, a že si u nás rychle zvykají. Když je někomu náhodou smutno, umíme ho utěšit. A když se někdo vzteká, máme pro něj pochopení. Však to sami známe. Emoce k životu zkrátka patří a my se je učíme vyjádřit a zpracovat. 

Letos se vydařilo počasí, a tak jsme hodně času trávili venku. Někteří si hráli v písku nebo "v lesíku", jiní řádili na skluzavkách a průlezkách. Starší děti dokončovaly ve venkovní dílně výrobky, které si vytvořily na ponku ve třídě. Mladší zkoušely zatloukat připínáčky a už se těší, až se naučí všechno potřebné, aby si také mohly něco vyrobit. 

Koncem září jsme zazimovali záhonek v atriu. Už teď plánujeme, co si na jaře zasadíme či zasejeme. Jahody, ředkvičky nebo třeba levanduli?  A až to sklidíme, tak si něco dobrého uvaříme. Mňam. 

Co nás čeká v říjnu: první větší vaření v naší kuchyňce v rámci projektového dne Dobroty ze zahrady, 5. 10. odpoledne pro rodiče, 20. 10. návštěva tělocvičny, 26. a 27. 10. - podzimní prázdniny (provoz MŠ omezen). Jestli vydrží počasí, tak vyrazíme i do Bělského lesa. 


Hezký začátek školního roku Vám všem přejí děti a učitelky z Montessori třídy.

Zapsala: Eva Drastichová

Říjen 2023

V říjnu jsme pozorovali změny, které s sebou přináší podzim. Na zahradě a v lese jsme sbírali různé přírodniny - větvičky, kaštany, žaludy a nakonec i barevné listí a nosili to do naší minidílny ve třídě. Ze všeho se dá totiž něco zajímavého vytvořit a my při práci na ponku rádi experimentujeme. 

Podnikli jsme také náš první výlet do Bělského lesa. Pozorovali jsme různé druhy brouků a hledali jejich jména v atlase. Kluci sbírali větve a holky stavěly domečky z kůry. A představte si, že Santí našel dokonce hřib! Krásné počasí přetrvávalo skoro celý říjen, a tak jsme si užili spoustu radosti i na školkové zahradě:.

A když náhodou pršelo, měly pro nás paní učitelky překvapení. Věděli jste, že v přízemí naší školky je kouzelná místnost s názvem snoezelen? My jsme se tam jednoho deštivého dopoledne vypravili a užili jsme si příjemnou relaxaci za zvuků netradičních hudebních nástrojů.

Velkým úkolem budoucích školáků je naučit se spolupracovat ve větší skupince. Chce to spoustu dovedností: domluvit se, jak bude výsledné dílo vypadat, kdo kdy co udělá a také umět přijmout připomínky ostatních. V říjnu měli naši předškoláci možnost vyzkoušet si hned dvě skupinové výtvarné práce: "Podzimní strom" a "Podzimní listy". "Podzimní strom" zkrášlí chodbu ÚMOb Ostrava - Jih a "Podzimní listy" zdobí naši třídu. Až přijdete na návštěvu, můžete se podívat, jak se jim povedlo. 

Ani v říjnu jsme nezapomněli sportovat. Vypravili jsme se do velké tělocvičny v základní škole F. Formana.  Děti, které tu byly poprvé, si užívaly velký prostor. Zacvičili jsme si s barevnými kroužky, zahráli několik her a zaskákali na balónu. Všichni jsme se dobře bavili a školní zvonek, který hodinu ukončil, nás nemile překvapil. Už se těšíme, že v listopadu vyrazíme znovu.

V listopadu nás čeká: odpoledne pro rodiče (2. 11.) Dýňobraní (9. 11.), další návštěva velké tělocvičny (20. 11.) a v případě příznivého počasí i Bělský les. Podrobnější informace se opět dozvíte pomocí emailu.

Zdraví všichni z Montessori třídy.

Zapsala: Eva Drastichová

Listopad 2023

Listopad jsme zahájili dlabáním dýní a povídáním o změnách v podzimní přírodě. Sledovali jsme, jak ze stromů opadává listí. Ve třídě jsme listy vylisovali a pak je použili na tvoření. Natírali jsme je barvou a obtiskovali, frotážovali je nebo jen stříhali a lepili na barevné papíry. Také jsme zkoumali plody podzimu – kaštany, žaludy, jeřabiny a nažky z javoru. Nejlepší plody podzimu jsou ale ty, které můžeme sníst, třeba jablíčka. Ta jsme využili při pečení buchty s jablečným pyré. Do práce v kuchyňce se zapojili všichni budoucí školáci, mladší děti zase pomáhaly při přípravě „vitamínové bomby“ a šípkového čaje. 

Další velké podzimní téma bylo zdraví a předcházení nemocem. Ukázali jsme si zvětšené obrázky virů a bakterií. Už víme, že některé nám pomáhají, ale hodně jich taky škodí. Dozvěděli jsme se, že viry se šíří i kýcháním a daří se jim na špinavých rukách. Proto jsme se učili správně smrkat a dbáme i na umývání rukou. Oblékáme se přiměřeně počasí a hlídáme si, abychom dostatečně pili a jedli ovoce. Zkrátka děláme všechno proto, abychom zůstali zdraví.

K zdravému životnímu stylu patří samozřejmě i pohyb. Opět jsme vyrazili do základní školy F. Formana. Ve velké tělocvičně jsme si zahráli míčové hry, ale hlavně jsme trénovali štafetový běh a skok z místa. Na jaře nás totiž čeká Pohybový festival a někteří z nás na něm budou reprezentovat naši školku. 

Listopad se s námi rozloučil prvním sněhem. Užívali jsme si ho všemi smysly... tedy téměř všemi. Obdivovali jsme, jak se třpytí, dělali jsme v něm „andělíčky“, čichali jsme k němu, a kdyby nás paní učitelky pořád nehlídaly, nejraději bychom ho i ochutnali.

Co nás čeká v prosinci: 1. 12. a 11. 12. – tělocvična, 5. 12. – Mikuláš v MŠ,  14. 12. – odpoledne s rodiči, 19. 12. - Vánoční den.

Zapsala: Eva Drastichová